LFO – 10 april – fotografie van de snelweg

Lezing Flip Bool
Het Expertisecentrum Kunst en Vormgeving geeft ondersteuning en advies aan een samenwerkingsproject van Atelier PAN (Pieter van Kruysbergen en Douwe Boonstra) waarin een nieuwe visie op snelwegen wordt onderzocht. In samenwerking met studenten van diverse HBO opleidingen waaronder AKV|St.Joost en de academie voor Bouw&Infra van Avans Hogeschool. Op 10 april 2012 gaf Flip Bool een lezing als onderdeel van een workshop in het kader van dit project. De notities bij de lezing zijn als pdf te downloaden:

FlipBool_wegenvanpapier20120410rev.pdf

Project A58 – Atelier PAN, klokgebouw Eindhoven
Ondanks het feit dat de Nederlandse snelwegen deel uitmaken van onze openbare ruimte wordt hun ruimtelijke kwaliteit verwaarloosd. Wegtracés werden lange tijd door planners en beleidsmakers, mede ten gevolge van het minimale maatschappelijke draagvlak, als complexe planologische ingreep beschouwd of simpelweg over het hoofd gezien (Tilburg-Goirle). Snelwegen golden als een noodzakelijk kwaad en werden als een ruimtelijke gedoogzone behandeld. Een wildgroei van perifere bebouwing en het verslonzen van de ruimtelijke kwaliteit van de doorgaande routes was het resultaat. Non-places, restzones omgeven door muren en zonder ruimtelijke- of verblijfskwaliteit.

Wanneer het mogelijk is de problemen van veiligheid, luchtvervuiling, verkeerslawaai en trillingen, die nu door het wegverkeer worden veroorzaakt, met technische innovaties op te lossen, dan worden wegen een aantrekkelijk (verblijfs)gebied. Dan is het niet meer nodig wegen te verstoppen achter geluidsschermen en steden hoeven niet langer de weg de rug toe te keren.

De geschiedenis leert ons dat een mooie en functionele snelweg het resultaat is van een door kunst gevoede ingenieurspraktijk. De huidige opgaven in de openbare ruimte zijn zo complex dat een integrale benadering (op en binnen uiteenlopende schaalniveaus; Nationaal, regionaal, lokaal) van de problematiek de beste mogelijkheden biedt. Binnen dit overzicht worden een aantal locaties bepaald en afgebakend om vervolgens uitvoerig onderzocht te worden. Hierbij worden zowel concrete als visionaire uitgangspunten geformuleerd als onderzoeksvragen gesteld.

Atelier PAN biedt een podium voor een eerste verkenning. Het resultaat vormt een mooie basis voor het formele inpassingstraject, waarbij de meerwaarde zit in het gebeidsoverstijgend beschouwen van de deeloplossingen. De A58/E312 snelweg als laboratorium voor een innovatieve en ‘intelligente’ weg, een nieuw paradigma voor een mooie snelweg. De eerste resultaten van het onderzoeksatelier zullen worden gepresenteerd middels fotografie, video, animaties en maquettes tijdens de Dutch Design Week in oktober 2012.

Meer informatie?
Bel of zend een email naar het Expertisecentrum Kunst en Vormgeving.
Wilma Diepens (ma/di/wo) 088 5 257 370