EKV – 4 sept – studiemiddag tentoonstellingsontwerpen


EKV-studiemiddag  
tentoonstellingsontwerpen
Dinsdag 4 september 2012, 14.00 – 17.00 uur
LOCATIE: Auditorium AKV|St. Joost, Breda, Beukenlaan 1, 4854 TA Breda

< English summary below>

INTRODUCTIE OP HET THEMA
Voor deze eerste studiemiddag van de lectoraten aan AKV|St. Joost in het studiejaar 2012-2013 zijn twee gerenommeerde sprekers uitgenodigd om hun visie op grafisch- en in het bijzonder tentoonstellingsontwerpen nader te belichten. De uit Londen afkomstige Rick Poynor doet dit aan de hand van het werk van Jan van Toorn en Herman Kossmann werpt hier een licht op vanuit zijn eigen praktijk.

Ontwerpers en tentoonstellingsmakers weten maar al te goed dat tentoonstellingen van voorbijgaande aard zijn en na verloop van kortere of langere tijd in vergetelheid raken. Tentoonstellingscatalogi hebben wat dit betreft een veel langere levensduur. Hoewel daarvoor inmiddels voldoende digitale technieken ter beschikking staan, resteren er van tentoonstellingen vaak slechts enkele, relatief statische en tweedimensionale beelden op het internet. Hierdoor wordt geen enkel recht gedaan aan de fysieke ervaring van het bezoek aan een zorgvuldig ruimtelijk vorm gegeven tentoonstelling. Een lot dat helaas ook geldt voor de standbouw, een discipline met een zeer rijke geschiedenis die helaas nauwelijks is geboekstaafd.
Gedegen onderzoek naar tentoonstelling- en standbouw staat nog in de kinderschoenen. Een recente en veel geprezen aanzet hiertoe is de publicatie Public Photographic Spaces: Propaganda Exhibitions from Pressa to The Family of Man van Jorge Ribalta bij een gelijknamige tentoonstelling in Museu d’Art Contmporani de Barcelona in 2008. Legendarische tentoonstellingen uit het interbellum en de jaren kort na de Tweede Wereldoorlog – van fameuze ontwerpers/kunstenaars/curatoren als El Lissitzky, Herbert Bayer en Edward Steichen – worden door verschillende auteurs kritisch onder de loep genomen.
Hoewel latere audiovisuele en digitale technieken tot nieuwe mogelijkheden hebben geleid en nog zullen leiden, doen deze historische tentoonstellingen nog steeds hun invloed gelden. De relatie tussen vorm en in houd speelt hierbij een cruciale rol. Dit geldt ook voor de tentoonstellingsontwerpen van Jan van Toorn (1932) en die van Herman Kossmann (1958) van het bureau Kossmann.dejong. Hun werk vormt dan ook een interessant uitgangspunt om tijdens deze studiemiddag nader te reflecteren op de relatie tussen vorm en inhoud.

14.00 u – Rick Poynor
“Bent u, als museum, van plan om op te treden als een intermediar voor het publiek om zijn eigen onafhankelijke opinie te vormen, of kiest uw museum positie ten opzichte van het publiek als een onbetwistbare autoriteit die de expertise heeft keuzes en selecties te maken”- Jan van Toorn

In zijn werk als een tentoonstellingsontwerper betoogt Jan van Toorn dat tentoonstellingen betrekking moeten hebben op het publiek, niet als didactische ervaring, maar als een middel ter bevordering van een dialoog. Voor hem zijn de belangrijkste vragen die instellingen, curatoren en ontwerpers moeten hebben:
– Welke informatie moet worden overgebracht?
– Voor wie is deze informatie?
– Wat is het doel van het verstrekken van deze informatie?
– En tenslotte, zodra deze kwesties van begrip en intentie zijn verduidelijkt: welke vorm moet het ontwerp nemen?

Deze lezing zal Van Toorn’s tentoonstellingontwerpen behandelen in relatie tot de evolutie van zijn kritische positie als ontwerper in de jaren 1970 en 1980.

15.15 u -Herman Kossmann
geeft zijn visie op tentoonstellingsontwerpen via een uitvoerige visuele rondleiding door het werk van zijn bureau Kossmann.dejong.

16.00 u – Discussie door Rick Poynor, Herman Kossmann en Jan van Toorn, onder leiding van Flip Bool.
Thema: ‘hoe inhoudelijk mogen tentoonstellingen heden ten
dage nog zijn en welke rol kan of moet de ontwerper hierbij spelen’?

DE SPREKERS

Rick Poynor
is een Britse schrijver, criticus, docent en curator, gespecialiseerd in design, media en beeldcultuur. Hij is gasthoogleraar designkritiek en onderzoek aan de masteropleiding van het Royal College of Art in Londen.

Hij was de oprichter en redacteur van Eye magazine in Londen, van 1990 tot 1997. Hij schreef een column voor het tijdschrift Print sinds 2000. Zijn artikelen, essays en recensies verschenen in ID, Metropolis, Harvard Design Magazine, Adbusters, Blauwdruk, Icon, Frieze, Creative Review, Etapes, Domus, The Guardian, Financial Times en vele andere publicaties. In 2003 was hij mede-oprichter van Design Observer.

Typography Now: The Next Wave (1991) het eerste onderzoek naar nieuwe digitale typografie, werd een internationale bestseller. Poynor schreef boeken over design en beeldende kunst onder andere Typographica (2001); No More Rules: Graphic Design and Postmodernism (2003); Communicate: Independent British Graphic Design Since the Sixties (2004); en Jan van Toorn: Critical Practice (2008). Hij publiceerde drie essaybundels: Design Without Boundaries (1998); Obey the Giant: Life in the Image World (2001); and Designing Pornotopia (2006)

In 2004 was hij curator van een grote overzichtstentoonstelling, “Communicate: Independent British Graphic Design since the Sixties”, in Barbican Art Gallery, London. Deze tentoonstelling reisde naar China en Zwitserland. Zijn meest recente tentoonstelling “Uncanny: Surrealism and Graphic Design”, was in de herfst van 2011 o.a. te zien in de Kunsthal, Rotterdam.

Poynor was Visiting Professor aan het Royal College of Art (1994-1999) en doceert ook aan de Jan van Eyck Academie in Maastricht. Hij geeft lezingen in heel Europa, de Verenigde Staten, Australië en China.

Herman Kossmann
is afgestudeerd als architect aan de TU Delft en heeft sinds 1998 samen met Mark de Jong het interdisciplinaire ontwerpbureau Kossmann.dejong. Dit bureau is gespecialiseerd in multimediale tentoonstellingen en bijzondere interieurprojecten. Kossmann.dejong bestaat uit een team van circa 17 medewerkers van ruimtelijk-, product- decor- en grafisch ontwerpers, die per project worden aangevuld met andere ontwerpdisciplines zoals licht- geluid- en interactie ontwerpers, filmmakers en tekstschrijvers.
Kenmerkend voor de ontwerpbenadering van Kossmann.dejong is de koppeling van inhoud aan verbeelding. Kossmann.dejong richt zich er in het bijzonder op om ingewikkelde ontwerpopgaves voor een breed publiek te vertalen en in een indringende ervaring om te zetten. Hierbij wordt een mix van disciplines en media gebruikt om ruimtelijke verhalen te vertellen.

MEER INFORMATIE?
Bel of zend een email naar het Expertisecentrum Kunst en Vormgeving.
Wilma Diepens (ma/di/wo) 088 5 257 370

Een studiemiddag voor alle studenten en docenten van alle studierichtingen van AKV|St.Joost en andere geïnteresseerden. De lezingen en discussie worden gehouden in het Engels.

Afbeelding (top): Diagrammatische voorstudie van Jan vanToorn voor een tentoonstelling in de kunsthal (2004).

English summary

INTRODUCTION TO THE THEME

For this first seminar of the Research groups at AKV | St. Joost in the academic year 2012-2013, two renowned speakers were invited to present their views on graphic and exhibition design in particular further light. The London based Rick Poynor does so on the basis of the work of Jan van Toorn and Herman Kossmann here sheds light on from his own practice.

14.00 hrs – Rick Poynor
“As a museum, do you intend to act as a means for the public to forge its own independent opinions, or does the museum position itself with respect to the public as an unquestionable authority to whom this task of choice and selection has been relegated on the grounds of its expertise?” – Jan van Toorn

In his work as an exhibition designer, Jan van Toorn argued that exhibitions should relate to the public not as didactic experiences, but as a means of promoting dialogue. For him, the key questions that institutions, curators and designers should address are: What kind of information is to be conveyed? Who is this information for? What is the purpose of providing this information? And finally, once these issues of concept and intention have been clarified: what form should the design take? This lecture will consider Van Toorn’s exhibition designs in relation to the evolution of his critical position as a designer in the 1970s and 1980s.

15.15 hrs – Herman Kossmann
gives his views on exhibition design through a detailed visual tour through the work of his office Kossmann.dejong.

16.00 hrs – Discussion by Rick Poynor, Herman Kossmann and Jan van Toorn, led by Flip Bool.
Theme: ‘how rich and thorough can the content of exhibitions be today and what role can or should the designer play in this?

All lectures and discussions will be in English.